top of page

Privacy statement Oerkracht

In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Oerkracht Toegewijde Verloskunde (hierna: ‘Oerkracht’) omgaat met het verwerken en verzamelen van persoonsgegevens, maar ook voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Het privacy statement bestaat uit twee delen: het eerste deel over de gegevens die verstrekt worden aan Oerkracht en het tweede deel over de gegevens die verstrekt worden aan Google Analytics.

 

Gegevensverwerking van Oerkracht

Dit privacy statement ziet toe op de zorgverlening en website (www.oerkrachtverloskundige.nl) van Oerkracht Toegewijde Verloskunde, gevestigd aan dunantstraat 941 te Zoetermeer . Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72552174. Voor vragen over het privacy statement is de praktijk bereikbaar op telefoonnummer 0628912424 of per e-mail op info@oerkrachtverloskundige.nl.

 

Bij het afnemen van de intake bij ‘Oerkracht’ voor het aangaan van een behandelingsovereenkomst, heeft de praktijk een aantal persoonsgegevens (waaronder medische gegevens) nodig:

a. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens. Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;

b. NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkingsonderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);

c. Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;

d. Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

 

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

 

U krijgt altijd de vraag of u akkoord bent met het verwerken van uw gegevens voor de begeleiding van de volledige verloskundige zorg en het delen van uw gegevens aan andere zorgverleners binnen de verloskundige zorgketen, zoals uw huisarts, de gynaecoloog, het CJG en de kraamzorg. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan andere partijen dan genoemde zorgverleners verstrekt als ‘Oerkracht’ dit verplicht is op basis van de wet, een rechterlijke uitspraak of uw uitdrukkelijke toestemming.

 

‘Oerkracht’ is verplicht uw medische gegevens 15 jaar (digitaal) te bewaren.

 

Informatie over bezoeken van de website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om ‘Oerkracht’ te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om ‘Oerkracht’ te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u gebruik wilt maken van één van deze rechten, kunt u contact opnemen met ‘Oerkracht’ met de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op: 27 juni 2020.

 

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg Datenschutz@jimdo.com) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.

 

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

 

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.

 

Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.

 

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.

Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens.

bottom of page