top of page

Algemene Voorwaarden Oerkracht

Geldig vanaf 29 juni 2021
 

Definities

Oerkracht Loïs Witmond h/o OERKRACHT Toegewijde Verloskunde, bezoekadres te 2713TP Zoetermeer aan de dunantstraat 1211 en ingeschreven in het register van de Kamers van Koophandel onder nummer 72552174.


Client De natuurlijke persoon die deelneemt of afneemt door Oerkracht aangeboden Activiteiten, Producten of Diensten.
 

Activiteit Elke Activiteit die door Oerkracht aangeboden wordt op de website www.oerkrachtverloskundige.nl of op Oerkracht Instagram account www.instagram.com/oerkracht_verloskundige


Producten Elk Product dat door Oerkracht aangeboden wordt op de website www.oerkrachtverloskundige.nl of dat aangeboden wordt aan Client tijdens afspraken of op Oerkracht Instagram account www.instagram.com/oerkracht_verloskundige


Diensten Elke Dienst die door Oerkracht aangeboden wordt op de website www.oerkrachtverloskundige.nl of die aangeboden wordt aan Client tijdens afspraken of op Oerkracht Instagram account www.instagram.com/oerkracht_verloskundige.


Training  Elke training, workshop of cursus (ook online) die aangeboden wordt op via de website www.oerkrachtverloskundige.nl of die aangeboden wordt aan Client tijdens afspraken of op Oerkracht Instagram account www.instagram.com/oerkracht_verloskundige.
 

Overeenkomst De overeenkomst die tot stand komt tussen Client en Oerkracht na betaling van de overeengekomen prijs door Client.

 

Artikel 1  Algemeen en overeenkomst

Client gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij boeking of bestelling van de Activiteit, Product,  Dienst of Online training.

Deelname aan Activiteiten en afname van Diensten en Producten is altijd voor eigen risico van Client.

Client is verplicht vóór deelname aan Activiteiten of Diensten lichamelijke klachten van Client of haar baby aan Oerkracht kenbaar te maken. Als Client twijfelt over deelname aan de Activiteit of Dienst of over afname van het Product kan er altijd overlegd worden met Oerkracht over de mogelijkheden.

 

Artikel 2  Boeking, betaling en annuleren

Client boekt een Activiteit,  Dienst of Online training per e-mail, via WhatsApp of mondeling. Producten worden besteld door per e-mail, via WhatsApp of mondeling of via de website www.oerkrachtverloskundige.nl

Betaling van de Activiteit, Dienst   Product of Online training vindt plaats via factuur of IDEAL betaling. Na de boeking of bestelling ontvangt Client een factuur welke binnen een termijn van 14 dagen betaald dient te worden op het rekeningnummer van Oerkracht.

Indien de betaling bij afname van de Activiteit, Dienst,  Product of Online training nog niet heeft plaatsgevonden, ontvangt Client een herinnering van Oerkracht. Als ook deze herinnering niet betaald wordt, zal Oerkracht de vordering overdragen aan een incassobureau. De kosten daarvoor zijn voor rekening van Client.

Aangezien Oerkracht verloskundige is en daardoor niet altijd in staat is haar tijd vooraf in te delen, behoud Oerkracht het recht om tot 2 uur voor de start van de Activiteit,  Dienst of Online training deze te verzetten. Bij de Doula Service is er niet altijd garantie dat dit mogelijk is op het moment van boeken.

Client kan de Activiteit,  Dienst of Online training kosteloos verzetten of annuleren tot 24 uur voor aanvang van de Activiteit,  Dienst of Online training. 

Bij annuleren van de Activiteit, Dienst of Online Training binnen 24 uur voor aanvang of bij afwezigheid bij de Activiteit, Dienst of Online Training, wordt geen restitutie verleend.  

Producten die door Client gekocht worden van Oerkracht, kunnen niet worden geretourneerd of geruild. Dit kan wel met gehuurde Producten. Er wordt geen geld terug gegeven bij aangeschafte of gehuurde Producten.  

 

 

Artikel 3  Intellectueel eigendom

Oerkracht behoud het intellectueel eigendom van alle aangeboden Diensten en Producten. 

Oerkracht zal optreden tegen inbreuk op haar intellectueel eigendom.

 

Artikel 4  Aansprakelijkheid en verzekering

Oerkracht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname aan Activiteiten en Diensten of door gebruik van Producten. Hieronder valt ook indirecte of gevolgschade.

Oerkracht heeft de voor een verloskundige verplichte verzekeringen en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 5  Toepasselijkheid en geschillen   

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten, Diensten, Producten en Online Trainingen aangeboden door Oerkracht.

Wijziging van een voorwaarde is alleen van toepassing als deze schriftelijk is overeengekomen tussen Client en Oerkracht.

Het staat Oerkracht vrij om een voorwaarde uit deze Algemene Voorwaarden niet te gebruiken. Oerkracht kan een eerder niet gebruikte voorwaarde op elk moment alsnog toepassen. 

Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de rechter in het arrondissement Den Haag.

 

Artikel 6  Privacy

Oerkracht volgt de privacy statement zoals opgenomen op haar website www.oerkrachtverloskundige.nl.

bottom of page