Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Oerkracht
Geldig vanaf 29 juni 2021

Definities

Oerkracht Loïs Witmond h/o OERKRACHT Toegewijde Verloskunde, bezoekadres te Zoetermeer en ingeschreven in het register van de Kamers van Koophandel onder nummer 72552174.

Client De natuurlijke persoon die deelneemt of afneemt door Oerkracht aangeboden Activiteiten, Producten of Diensten.

Activiteit Elke Activiteit die door Oerkracht aangeboden wordt op de website www.oerkrachtverloskundige.nl.
Producten Elk Product dat door Oerkracht aangeboden wordt op de website www.oerkrachtverloskundige.nl of dat aangeboden wordt aan Client tijdens afspraken.

Diensten Elke Dienst die door Oerkracht aangeboden wordt op de website www.oerkrachtverloskundige.nl of die aangeboden wordt aan Client tijdens afspraken.


Overeenkomst De overeenkomst die tot stand komt tussen Client en Oerkracht na betaling van de overeengekomen prijs door Client.


Artikel 1  Algemeen en overeenkomst

Client gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij boeking of bestelling van de Activiteit, Product of Dienst.

Deelname aan Activiteiten en afname van Diensten en Producten is altijd voor eigen risico van Client.

Client is verplicht vóór deelname aan Activiteiten of Diensten lichamelijke klachten van Client of haar baby aan Oerkracht kenbaar te maken. Als Client twijfelt over deelname aan de Activiteit of Dienst of over afname van het Product kan er altijd overlegd worden met Oerkracht over de mogelijkheden.


Artikel 2  Boeking, betaling en annuleren

Client boekt een Activiteit of Dienst per e-mail, via WhatsApp of mondeling. Producten worden besteld door per e-mail, via WhatsApp of mondeling of via de website www.oerkrachtverloskundige.nl

Betaling van de Activiteit, Dienst of Product vindt plaats via factuur of IDEAL betaling. Na de boeking of bestelling ontvangt Client een factuur welke binnen een termijn van 14 dagen betaald dient te worden op het rekeningnummer van Oerkracht.

Indien de betaling bij afname van de Activiteit, Dienst of Product nog niet heeft plaatsgevonden, ontvangt Client een herinnering van Oerkracht. Als ook deze herinnering niet betaald wordt, zal Oerkracht de vordering overdragen aan een incassobureau. De kosten daarvoor zijn voor rekening van Client.

Aangezien Oerkracht verloskundige is en daardoor niet altijd in staat is haar tijd vooraf in te delen, behoud Oerkracht het recht om tot 2 uur voor de start van de Activiteit of Dienst deze te verzetten. Bij de Doula Service is er niet altijd garantie dat dit mogelijk is op het moment van boeken.

Client kan de Activiteit of Dienst kosteloos verzetten of annuleren tot 24 uur voor aanvang van de Activiteit of Dienst. 

Producten die door Client gekocht worden van Oerkracht, kunnen niet worden geretourneerd of geruild. Dit kan wel met gehuurde Producten. Er wordt geen geld terug gegeven bij aangeschafte of gehuurde Producten evenals geboekte Diensten. 


Artikel 3  Intellectueel eigendom

Oerkracht behoud het intellectueel eigendom van alle aangeboden Diensten en Producten. 

Oerkracht zal optreden tegen inbreuk op haar intellectueel eigendom.


Artikel 4  Aansprakelijkheid en verzekering

Oerkracht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname aan Activiteiten en Diensten of door gebruik van Producten. Hieronder valt ook indirecte of gevolgschade.

Oerkracht heeft de voor een verloskundige verplichte verzekeringen en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.


Artikel 5  Toepasselijkheid en geschillen   

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten, Diensten en Producten aangeboden door Oerkracht.

Wijziging van een voorwaarde is alleen van toepassing als deze schriftelijk is overeengekomen tussen Client en Oerkracht.

Het staat Oerkracht vrij om een voorwaarde uit deze Algemene Voorwaarden niet te gebruiken. Oerkracht kan een eerder niet gebruikte voorwaarde op elk moment alsnog toepassen.  

Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de rechter in het arrondissement Den Haag.


Artikel 6  Privacy

Oerkracht volgt de privacy statement zoals opgenomen op haar website www.oerkrachtverloskundige.nl.